Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

1246 75e0 400
Reposted fromdeviate deviate vianawrocka nawrocka
0489 31ce 400
Reposted frombrumous brumous vialottibluebell lottibluebell
8153 5b6c 400
Reposted frompeper peper vianawrocka nawrocka
5436 c33a 400
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianawrocka nawrocka
0474 db84
Reposted frombrumous brumous viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
2224 dbbd 400
1144 a1b0 400
Ucieczka nigdy nie jest końcem, a zawsze tylko odwleczeniem. Wiesz o tym bardzo dobrze.
— Daniel Glattauer - "Wróć do mnie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiblameyou iblameyou
8056 8f87 400
Reposted fromkostuchna kostuchna viajethra jethra
1354 8755 400
Reposted fromaletodelio aletodelio viajethra jethra
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viajethra jethra
4114 8a15 400
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaalmostlover almostlover

September 15 2017

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Jeśli prawdziwe jest powiedzenie: ile głów, tyle rozumów, to również prawdziwe: ile serc, tyle rodzajów miłości.
— Lew Tołstoj – Anna Karenina
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vianawrocka nawrocka
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata
Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o tobie w każdej sekundzie dnia, ale da ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż może dać. Uśmiechaj się kiedy cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma
— Bob Marley
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamikrokosmos mikrokosmos
5446 27bc 400
Reposted fromgoetze goetze viabiianca biianca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl