Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2019

2609 977b 400
Dzisiaj jestem już pewna - wolę być ładna niż mądra.
Na co komu ta mądrość? Tylko się człowiek stresuje.
Głupotę ci każdy wybaczy, brzydoty nie daruje.
— Julia Marcell - Tarantino
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaparamour paramour
Reposted fromshakeme shakeme viaskrzacik skrzacik
8167 eae4 400
Reposted fromtwice twice vianoticeable noticeable
4319 b3e0 400
Reposted fromeagergirl eagergirl vianoticeable noticeable
7247 f6dd 400
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoticeable noticeable
1276 ffeb 400
tea :)
Reposted fromIriss Iriss viaRudeGirl RudeGirl
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaawaken awaken
6329 c228 400
Reposted frommariet mariet viainto-black into-black
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
4127 03ed 400
Reposted fromLookrecja Lookrecja viainto-black into-black
1043 ea7f 400
Reposted fromkotowate kotowate viasrcemoje srcemoje
3661 7496 400
antarctica
Reposted fromantihec antihec viackisback ckisback
6852 6cdd 400
Reposted fromlostness lostness viabiesyfiodora biesyfiodora

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viaxvcth xvcth
Reposted frombluuu bluuu viaxvcth xvcth

February 09 2019

February 06 2019

5880 1ab0 400
Reposted from4777727772 4777727772 vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl