Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2017

4098 4a2f 400
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialottibluebell lottibluebell
4100 c145 400
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialottibluebell lottibluebell
7842 d14c 400
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialottibluebell lottibluebell
9331 77a1 400
Nie muszę patrzeć ci w oczy żeby wiedzieć, że coś nie gra.
— Miuosh - “Pluję na to” (via polski-rap-cytaty)
Reposted fromsoplica soplica vialottibluebell lottibluebell
9001 71d6 400
7913 0381 400
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialottibluebell lottibluebell
7434 7b69 400
lost in the sea 
Reposted fromnoticeme noticeme viacreure creure

November 06 2017

0187 aea5 400

apeninacoquinete:

Bernard Plossu México, 1974

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaiblameyou iblameyou
8501 9bc4 400
Chcę być dla ciebie lepsza
Reposted byjethraniskowo
po kryjomu piszę wiersze
Reposted byEtien Etien
Niektórzy ludzie, widząc łagodność i wrażliwość, nie mają dość inteligencji, żeby zrozumieć, na co patrzą. Postrzegają to jako słabość i żerują na niej.
— Sharon Bolton
3685 9d53 400
Reposted fromdivi divi vialottibluebell lottibluebell
3647 7556 400
Reposted fromdivi divi vialottibluebell lottibluebell
3634 c82c 400
Reposted fromdailylife dailylife vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl